Kod för att korrigera users efter restore av databas:

sp_change_users_login
Auto_Fix,
'@username@'
sp_change_users_login
Update_One,
'@username@'
,
'@username@'
Kod för att krympa data & log i en databas:

use
@database@
dump tran
@database@
with no_log
dbcc shrinkfile
(
'@database_log@'
,0)
dbcc shrinkfile
(
'@database_data@'
,0)Hämta device-info ur backup fil:

RESTORE FILELISTONLY FROM DISK=
'c:\sample.bck'Skapa select & delete satser utifrån sysobjects:
-- *** Användbart för "fritextsökning" för att hitta data..
select 'select ' + '''' + name + '''' + ',* from ' + name from sysobjects where type = 'u' order by name
-- *** Användbart för att snabbt tömma en databas på data..
select 'delete from ' + name from sysobjects where type = 'u' order by name


Kod för att möjliggöra proceduranrop mot fjärrserver:
	
--*** Visa registrerade fjärrservrar..
sp_helplinkedsrvlogin
--*** Registrera ett serveralias..
sp_addlinkedserver '@serveralias@', @srvproduct = N'', @provider = N'SQLOLEDB', @datasrc = N'@servername_ip'
--*** Aktivera "remote procedure call" för serveralias..
exec sp_serveroption '@serveralias@', 'rpc out', 'true'
--*** Registrera ett default användarkonto för anrop mot fjärrservern..
EXEC sp_addlinkedsrvlogin '@serveralias@', 'false', NULL, '@user@', '@password@'
--*** Ta bort default användarkonto för angiven fjärrserver.. -- sp_addlinkedsrvlogin '@serveralias@', 'true' -- ELLER? -- sp_droplinkedsrvlogin 'BSFMASQL1',null
--*** Radera tidigare registrerad fjärrserver..
-- sp_dropserver '@serveralias@'

-- Felmeddelande som fås när MS DTC tjänsten ej är startad på fjärrservern som anropas -- (Felet fås när en "insert" görs på urvalet från en procedur på fjärrservern.) Server: Msg 8501, Level 16, State 1, Line 1 MSDTC on server 'XPCOMPUTER' is unavailable. Server: Msg 7391, Level 16, State 1, Line 1 The operation could not be performed because the OLE DB provider 'SQLOLEDB' was unable to begin a distributed transaction. OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'SQLOLEDB' ITransactionJoin::JoinTransaction returned 0x8004d01c].


Generate insert statements from data:
Copy text  (http://vyaskn.tripod.com/code/generate_inserts.txt)